محورهای اصلی کنفرانس

Nomadic tourism 11- گردشگری عشایری