اردبیل ، خیابان دانشگاه ورودی دریاچه شورابیل (هتل شورابیل)