کمیته علمی کنفرانس

اعضای کمیته علمی
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته تخصصی
درجه علمی
دانشگاه محل خدمت
*
دکتر سید صادق حسینی 
 
 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
*
دکتر علیرضا حسن پور
 
 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
*
دکتر سونیا ازهری
 
 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
23
دکتر محمد علیزاده 
گروه گردشگری
دانشیار
دانشگاه رفسنجان
24
دکتر ناصر صنوبر
گروه مدیریت
استاد
دانشگاه تبریز
25
دکتر رضا محمدکاظمی
گروه کارآفرینی
دانشیار
دانشگاه تهران
26
دکتر داوود عندلیب
گروه مدیریت
دانشیار
دانشگاه یزد
27
دکتر محمد حقیقی
گروه مدیریت
دانشیار
 دانشگاه تهران
28
دکتر مصطفی محمدی
گروه گردشگری
دانشیار
دانشگاه مازندران
29
دکتر مهدی باصولی
گروه گردشگری
دانشیار
دانشگاه علم وفرهنگ
30
دکتر محمد فاریابی 
گروه مدیریت 
دانشیار
دانشگاه تبریز
31
دکتر رامین بشیر خداپرستی
گروه مدیریت
دانشیار 
دانشگاه ارومیه
32
دکتر یوسف پاشازاده
گروه مدیریت
استادیار
دانشگاه ارومیه
33
دکتر خباث نسایی
گروه مدیریت
استادیار
دانشگاه کردستان
34
دکتر رضا رنجپور
گروه اقتصاد
دانشیار
دانشگاه تبریز
35
دکتر امیر لعلی
گروه مدیریت
استادیار
دانشگاه پیام نور
36
دکتر صمد رحیمی اقدم
گروه مدیریت
استادیار
دانشگاه تبریز
37
دکتر اکبر ولی زاده
گروه مدیریت
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی
38
دکتر کامبیز نیکنام
گروه گردشگری
استادیار
میراث فرهنگی و گردشگری