اهداف برگزاری کنفرانس

• زمينه سازي در جهت تشويق و ترغيب كليه ارگان‌ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوري هاي نوين در مديريت  گردشگری

•  ایجاد بستر مناسب در جهت جلب توجه سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در حوزه های مختلف گردشگری 

•  فراهم سازي بسترمناسب براي انتقال دانش وتجربيات كشورهای مختلف و آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی، صنعتی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته و فن آوریهای نوین.

•  ارایه دستاوردهای نوین در حوزه های مختلف گردشگری

•  جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران  گردشگری به اهمیت استفاده ازعلوم وفناوریهای نوین در بهینه سازی فعالیت ها و تحقق توسعه پایدار.

•  توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش در زمینه مباحث کنفرانس

•  ارتقا سطح دانش جامعه و عموم در مسائل گردشگری

•  ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران شهری و دانشگاهیان و برقراري ارتباط بيشتر بين نهادهاي علمي و اجرايي در جهت تحقق محورهای کنگره

•  بررسی چالش های رشته گردشگری

•  شناسائي موانع و ارائه راه حل ها براي ايجاد دانش و فن آوري در حوزه گردشگری

•  فراخوان و ارائه مقالات علمی از سراسر کشور و جهان و تهیه بانک اطلاعاتی مقالات و ارائه راهکار اجرایی برای مشکلات بخش گردشگری کشور

•  بررسی اندیشه ها درقالب محورهای کنفرانس

•  بررسی موانع و راهكارهاي توسعه پايدار در بخش  گردشگری