سخنرانان كليدی

 

 

                                                                                              

                دکتر محمد تقی رهنمایی                         دکتر فلیپ بوردئو                               دکتر احسان بولود

                  استاد دانشگاه تهران                       از دانشگاه گرونوبل آلپ                      از دانشگاه آق دنیز آنتالیا